Zameranie nových prvkov v teréne

Aplikácia MAPUJ vám umožní zameriavať polohu objektov v teréne pomocou GPS prijímača zabudovaného vo vašom Androidovom zariadení, alebo pomocou presného externého GPS prijímača.

Presnosť vášho merania pomocou GPS závisí od aktuálnych podmienok na meranie (hlavne ide o množstvo viditeľných družíc v danom čase na danom mieste a množstvo prekážok blokujúcich príjem družicových signálov) a od presnosti použitého GPS prijímača. GPS prijímače zabudované v bežných smartfónoch alebo tabletoch dosahujú presnosť 1-5m v otvorenom teréne. Pre presnejšie GPS meranie je možné z vášmu Androidovému zariadeniu pripojiť externý GPS/GNSS prijímač cez Bluetooth alebo pomocou USB kábla. Externé GPS prijímače umožňujú meranie s presnosťou lepšou ako 1m až po najpresnejšiu cm úroveň, ktorú využívajú napr. geodeti. V prípade záujmu o presný externý GPS prijímač vám radi pomôžeme s výberom z našej širokej ponuky (volajte na 0903 443 981, alebo nám napíšte na gps@geotech.sk).

MAPUJ rozlišuje meranie bodových, líniových a plošných objektov. Bodové objekty sú určené jedinými súradnicami (podľa práve nastaveného súradnicového systému to môžu byť súradnice WGS-84 alebo S-JTSK), zatiaľ čo líniové a plošné objekty sú určené súradnicami jednotlivých vrcholov.

I. Meranie bodových prvkov

Meranie bodových prvkov pomocou GPS je v aplikácii MAPUJ veľmi jednoduché.

uvod
uvod

 

  1. Vytvorte novú bodovú vrstvu, alebo aktivujte existujúcu bodovú vrstvu (2).
  2. Aktivujte GPS prijímač (3) a počkajte, kým určí svoju polohu. Poloha určená pomocou GPS sa na mape zobrazí ako modrý krúžok (4). Aktuálny príjem družíc a ďalšie GPS údaje vrátane odhadovanej presnosti môžete vidieť po kliknutí na ikonu stavu GPS  (1).
  3. Postavte sa s prístrojom nad objekt, ktorého polohu chcete zamerať a na Mape kliknite na ikonu  (5) vpravo dole. V tomto okamihu sa zaznamená aktuálna GPS poloha.
  4. Zobrazí sa okno pre pridanie nového bodového prvku (v tejto chvíli sa už môžete s vašim zariadením hýbať, lebo GPS poloha už bola zameraná), kde môžete pridať k prvku fotografiu (6), zadať názov a opis prvku (7), resp. zadať jeho ďalšie atribúty, ak je k aktívnej vrstve pripojený zoznam atribútov.
  5. Nakoniec uložte nový prvok kliknutím na ULOŽIŤ (8).


Priemerovanie pri meraní bodov

Za účelom zvýšenia presnosti merania je možné v MAPUJ nastaviť ako dlho má prebiehať meranie na bode a ako výsledok uložiť priemernú hodnotu z nameraných polôh.

Aktivovanie priemerovania ako aj nastavenie počtu polôh (rovná sa počet sekúnd, ktoré bude trvať meranie) je možné vybrať v Nastaveniach / Meranie.uvod
uvod

Priebeh priemerovania sa graficky zobrazí ako na obrázku vyššie.

Limity pre presnosť merania

Cez Nastavenia / Meranie je možné nastaviť limity pre presnosť merania resp. pre hodnotu HDOP, pri prekročení ktorých MAPUJ neumožní spustiť meranie.uvod

Aktuálnu hodnotu presnosti a hodnotu HDOP môžete vidieť na stavovom GPS paneli, ktorý sa zobrazí kliknutím na ikonu vpravo hore.

uvod
V prípade prekročenia nastavených limitov sa zobrazí správa ako na obrázku vyššie a MAPUJ nedovolí zamerať bodový prvok..

 

II. Meranie líniových a plošných prvkov

Postup merania líniových a plošných prvkov pomocou GPS je podobný. Ide pri tom o zameranie lomových bodov (vrcholov), ktoré určujú výsledný tvar prvku. Pri meraní plošného prvku sa nakoniec spojí poloha prvého a posledného zameraného vrcholu a prvok za uzavrie.

Jednotlivé vrcholy je možné zameriavať ako vybrané miesta, kde sa tvar prvku mení (láme), alebo automaticky pomocou intervalového merania. Pri intervalovom meraní stačí s vašim zariadením kráčať po líniovom, alebo plošnom prvku a jeho tvar sa bude zaznamenávať vo vopred nastavenom dĺžkovom, alebo časovom intervale [Nastavenia / Rôzne nastavenia].

Obidve metódy (zameranie vybraných miest aj intervalové meranie) je možné vhodne kombinovať. Ak napr. pri intervalovom meraní zadaný interval neumožňuje automaticky zamerať významnú zmenu tvaru líniového alebo plošného prvku, môžete toto miesto zamerať manuálne a ďalej pokračovať v intervalovom meraní. Intervalové meranie tiež môžete kedykoľvek prerušiť, ak napr. potrebujete obísť nejakú prekážku a spustiť pokračovanie ak ste opäť v smere líniového alebo plošného prvku.

uvod
uvod

 

uvod
uvod

 

 

uvod
uvod