Podkladové mapy

Aplikácia MAPUJ umožňuje zobraziť viacero typov podkladových máp, ktoré môžu byť zobrazené spolu s vašimi nameranými dátami na Mapovej obrazovke.

uvod

Podkladové mapy si môžete vyberať z Menu z časti /Podkladové mapy/. Nájdete tu 3 kategórie podkladových máp:

1. Online mapy

- sú mapy ako Google mapy, Bing mapy alebo Open Street Map. Taktiež môžete nastaviť voľbu Žiadne, čo znamená, že sa nezobrazí žiadna podkladová mapa. Tento typ podkladových máp vyžaduje pre ich zobrazenie aktívne pripojenie vášho zariadenia do internetu.

uvod
Ponuka Online podkladových máp
uvod
Ukážka zobrazenia Google Hybrid
uvod
Ukážka zobrazenia Open Street Map

 

2. Online mapové zdroje

uvod
Predvolené WMS mapové služby
uvod
Predvolené ESRI mapové služby

Online mapové zdroje sú voľne dostupné zdroje mapových dát poskytovaných rôznymi inštitúciami a spoločnosťami. Tieto mapové zdroje sú často vo forme tzv. WMS (Web Map Service), čiže internetových mapových služieb. Súčasťou aplikácie MAPUJ sú preddefinované niektoré WMS služby, ktoré môžete vidieť na obrázku hore. Napr. pripojená Katastrálna mapa SR vám umožní zobraziť hranice parciel aj parcelné čísla kdekoľvek na Slovensku.

Ďalšou kategóriou online mapových zdrojov sú mapy spoločnosti ESRI. Tu môžete nájsť napríklad predvolenú Topografickú mapu celého sveta.

uvod

Ak chcete aktivovať niektorú z ponúkaných online mapových služieb kliknite na jej názov a potom na ikonu d vpravo hore. Súčasne môžete mať aktivovaný len jeden online mapový zdroj. Môžete ho však zobraziť súčasne s niektorou online podkladovou mapou (napr. Google Map).

Ak chcete zrušiť zobrazenie máp z aktívneho mapového zdroja, kliknite opäť na názov mapy v zozname a potom na ikonu d vpravo hore.

Rovnako, ako pri Online podkladových mapách typu Google Map, aj tu platí, že pre zobrazenie máp z online mapových zdrojov potrebujete mať aktívne internetové pripojenie.

uvod
Ukážka zobrazenia Katastrálnej mapy (WMS) spolu s Google mapou
uvod
Ukážka zobrazenia Topografickej mapy (ESRI)

Aplikácia MAPUJ umožňuje dopĺňať aj ďalšie WMS alebo ESRI mapové služby. Pre pridanie ďalších online mapových zdrojov kliknite na červenú ikonu a zadajte jej názov a URL.

uvod
Pridanie novej WMS služby
uvod
Pridanie novej ESRI služby

 

3. Offline mapy

Ako už názov napovedá, offline mapy sú mapy, ktoré sú uložené priamo v pamäti vášho telefónu, alebo tabletu a preto nevyžadujú aktívne internetové pripojenie na to, aby ste videli ich obsah na Mapovej obrazovke. To je určite výhodné, ak chcete používať podkladové mapy na území bez pokrytia signálom vášho mobilného operátora.

uvod
Ukážka nahratých offline podkladovým máp (mbtiles)

Štandardne aplikácia MAPUJ neobsahuje žiadne offline mapy a preto ich najskôr treba do zariadenia nahrať vo vhodnom formáte. Ideálne je ako offline podkladovú mapu použiť tzv. dlaždicovú mapu vo formáte mbtiles. Súbor s touto mapou je potrebné nahrať do pamäte zariadenia do adresára Mapuj > OfflineMaps.

uvod

Ak chcete aktivovať zobrazenie niektorej offline mapy, kliknite na jej názov a potom na ikonu d vpravo hore. Súčasne môžete mať aktivovanú len jednu onffline mapu, môžete ju však zobraziť súčasne s niektorou online podkladovou mapou (napr. Google Map) a/alebo online mapovým zdrojom (napr. Katastrálnou mapou typu WMS). Ak chcete zrušiť zobrazenie aktívnej offline mapy, kliknite opäť na názov mapy v zozname a potom na ikonu d vpravo hore.

uvod
Ukážka zobrazenia offline mapy (LPIS)
uvod
Ukážka zobrazenia offline mapy (VKM)

Pre offline mapy môžete nastaviť úroveň ich priehľadnosti. To je užitočné, ak vaša mapa obsahuje veľké plošné vyfarbené objekty a vy by ste chceli pod nimi vidieť obsah pripojenej online podkladovej mapy.

Pre nastavenie úrovne podsvietenia najskôr v zozname offline máp kliknite vpravo hore na ikonu a potom na voľbu /Priehľadnosť prekrytia/. Teraz môžete nastaviť priehľadnosť použitej offline mapy.

uvod
uvod

Offline mapy nahraté v adresári Mapuj > OfflineMaps nie je možné odstrániť priamo z aplikácie MAPUJ. Pre odstránenie offline mapy je potrebné vymazať jej súbor nachádzajúci sa v adresári Mapuj > OfflineMaps.

Na vytváranie offline máp slúžia rôzne softvérové nástroje. Ponúkame vám možnosť využiť naše služby pre vytváranie offline máp z online máp alebo z vami poskytnutých mapových podkladov (napr. shape súbory, DXF, DGN, VGI a pod.)