Správa vrstievAplikácia MAPUJ pracuje s dátami podľa toho, či ide o bodové (strom, stĺp, ...), líniové (cesta, potrubie, ...), alebo plošné (pole, les, ...) objekty. Podľa tohto rozdelenia sú objekty uložené do vrstiev príslušného typu. V aplikácii MAPUJ si môžete vytvoriť a pomenovať vlastné vrstvy a ukladať do nich svoje dáta.

Po nainštalovaní aplikácie MAPUJ na vaše androidové zariadenie sú hneď k dispozícii vzorové vrstvy pre každý typ (Vzorova bodova vrstva, Vzorova liniova vrstva, Vzorova plosna vrstva). Do týchto vrstiev môžete začať merať vaše dáta.

I. Pridanie novej vrstvy

uvod
uvod

Pre pridanie novej vrstvy, choďte do Menu a vyberte /Správa vrstiev/. Nastavte sa na záložku typu vrstvy (napr. Body), ktorý chcete vytvoriť a kliknite na ikonu vpravo hore.

uvod

V okne pre pridanie novej vrstvy môžete:

uvod

Po zadaní všetkých nastavení vrstvy, kliknite na ULOŽIŤ.

uvod

Ak ste v nastaveniach vytváranej vrstvy, nechali zaškrtnutú voľbu "Aktívna vrstva",  stane sa táto vrstva aktívnou, čo v zozname vrstiev signalizuje ikona vedľa názvu vrstvy. Len do aktívnej vrstvy je možné pridávať nové prvky.

Predošlá aktívna vrstva automaticky ostáva viditeľnou, čo v zozname vrstiev signalizuje ikona  vedľa názvu vrstvy. Viditeľná vrstva znamená, že prvky v nej uložené sú viditeľné na mape.

Číslo v zátvorke za názvom vrstvy udáva počet prvkov vo vrstve.

Ak kliknete na názov vrstvy v Správe vrstiev, vyfarbí sa políčko s názvom a v hornom pravom rohu sa zobrazia ďalšie voľby:

Aktivuje, resp. deaktivuje vybranú vrstvu

Robí obsah vrstvy viditeľný resp. neviditeľný na mape. Obsah aktívnej vrstvy je vždy viditeľný na mape.

Zobrazí zoznam prvkov vybranej vrstvy

Zobrazí menu s ďalšími možnosťami práce s vrstvou

uvod

V zobrazenom menu máte možnosť:II. Rýchle nastavenie aktívnej vrstvy

Keďže pridávať prvky je možné len do aktívnej vrstvy, obsahuje MAPUJ funkciu pre rýchle nastavenie jestvujúcej vrstvy, aby sa stala aktívnou.

Rýchle nastavenie aktívnej vrstvy je možné urobiť dvoma spôsobmi:

uvod
Rýchle nastavenie aktívnej vrstvy z Menu ...
uvod
a z Mapy, kde kliknite na názov aktívnej vrstvy

uvod
Tu kliknite na vrstvu, ktorú chcete urobiť aktívnou.

 

III. Práca s prvkami vo vrstvách

uvod
uvod

Aplikácia MAPUJ vám umožní ďalej pracovať s prvkami uloženými v jednotlivých vrstvách. Ak chcete zobraziť zoznam prvkov v danej vrstve, kliknite v Správe vrstiev na názov želanej vrstvy a potom na ikonu  vpravo hore.

Zobrazí sa zoznam prvkov vo vybranej vrstve. Pri každom prvku môžete vidieť tzv. automatické atribúty:

uvod
uvod

Ak v zozname prvkov danej vrstvy kliknete na niektorý prvok, zobrazia sa v pravom hornom rohu ikony:

Zobrazí vybraný prvok na mape. Aby bolo možné vidieť vybraný prvok na mape, táto funkcia deaktivuje zároveň GPS.

Zobrazí okno pre editovanie prvku

Spustí navigáciu k vybranému prvku

Vymaže prvok

uvod

Pri editovaní prvku zo zoznamu prvkov danej vrstvy, môžete zmeniť jeho názov, opis a prípadne zmeniť jeho atribúty podľa možností pripojeného zoznamu atribútov.

Okrem toho môžete na tejto obrazovke použiť aj nasledovné funkcie:

Pridať k prvku jednu, alebo viac fotografií. Fotografie sa ukladajú do adresára Mapuj / Pictures / Názov vrstvy

Spustí navigáciu k vybranému prvku

Cez rozbaľovacie menu Editovať súradnice bodu, Presunúť prvok do inej vrstvy, alebo Odstrániť prvok.

Editovanie prvkov z mapy

K prvkom uloženým vo vrstvách, ktoré sú nastavené ako viditeľné je možné tiež pristupovať z Mapy.

uvod

Ak chcete editovať prvok z mapy, kliknite na prvok, aby sa zobrazil jeho názov v bielom rámiku. Potom opäť kliknite na rámik s názvom. Zobrazí sa okno editovania prvku, ako na obrázku vyššie.

Úprava tvaru líniových a plošných prvkov z mapy

Aplikácia MAPUJ umožňuje upravovať tvar líniových a plošných prvky priamo z mapy. MAPUJ umožňuje pre líniové a plošné prvky vytvárať nové vrcholy (lomové body), presúvať alebo vymazávať ich. Upravovať tvar líniových alebo plošných prvkov je možné len pre prvky v aktívnej vrstve.

uvod

Ak chcete upravovať tvar líniového alebo plošného prvku patriaceho do aktívnej vrstvy, kliknite najskôr na prvok na mape, aby sa zobrazil jeho názov bielom rámiku a potom kliknite na ikonu  vpravo dole. Tým sa aktivuje režim editovania prvku na Mape.

uvod
uvod

Ak je líniový alebo plošný prvok v režime editovania na Mape, môžete robiť nasledovné:IV. Export a Import prvkov vo vrstvách

Export prvkov

Prvky uložené vo vrstvách je možné exportovať do viacerých podporovaných formátov.

uvod

Ak chcete exportovať prvky niektorej vrstvy, choďte v Menu do Správy vrstiev, vyznačte želanú vrstvu a kliknutím na ikonu  vpravo hore rozbaľte menu, z ktorého vyberte voľbu Export.

uvod              uvod
Možnosti výberu miesta exportovania a možnosti výberu formátu pre export (zobrazené sú možnosti exportu pre bodové prvky)

Najskôr vyberte miesto, kam majú byť exportované dáta uložené:

Potom vyberte formát exportovaného súboru:

Ponuka formátov, do ktorého sa exportované dáta uložia závisí od typu vrstvy (bodová, líniová alebo plošná), z ktorej dáta exportujete.

Import prvkov

Okrem pridávania prvkov do vrstiev meraním, alebo kreslením na mape, je možné prvky do vrstiev aj importovať z vhodných formátov súborov. Pre optimálny výkon aplikácie MAPUJ sa neodporúča importovať viac ako 1.000 prvkov do jednej vrstvy. To platí hlavne pre Androidové zariadenia s menším operačným výkonom.

Aplikácia MAPUJ podporuje momentálne nasledovné formáty súborov pre importovanie:

Súbory týchto formátov je možné importovať z:

uvod

Ak chcete importovať prvky niektorej vrstvy, choďte v Menu do Správy vrstiev, vyznačte želanú vrstvu a kliknutím na ikonu  vpravo hore rozbaľte menu, z ktorého vyberte voľbu Import.

uvod              uvod

Vyberte, či chcete importovať súbor z SD karty/zariadenia alebo z priečinku Dropbox.

uvod

Vyznačte súbor, ktorý chcete importovať a kliknite na ikonu  vpravo hore.

Uvedomte si, že do vrstvy určitého typu je možné naimportovať len prvky rovnakého typu. Ak napr. súbor vo formáte KML, DXF alebo GeoJSON obsahuje bodové, líniové aj plošné prvky, do plošnej vrstvy v aplikácii MAPUJ sa z nich naimportujú len plošné prvky.