Meranie výmer a vzdialeností na mape

Aplikácia MAPUJ umožňuje odmerať vzdialenosť medzi bodmi alebo zmerať obvod a výmeru plochy aj priamo na mape bez potreby vytvárať prvky GPS meraním alebo ručným kreslením.

Meranie na mape je možné len pri deaktivovanom GPS prijímači.

1. Meranie vzdialeností na mape

uvod

Pri deaktivovanom GPS (1) kliknutím na modrú ikonu merania (2) vpravo dole, aktivujte režim merania na mape (ikona zmení farbu na červenú). Pritlačením a podržaním na tejto ikone môžete meniť režim merania vzdialenosti resp. výmery/obvodu.

uvod

Nastavte kurzor na mape (1) na miesto odkiaľ chcete začať merať vzdialenosť a kliknutím na ikonu (2) tu vytvorte lomový bod. Presúvajte kurzor na ďalšie miesta na mape a vytvárajte lomové body pre meranie vzdialenosti. Hodnotu odmeranej vzdialenosti môžete vidieť vľavo dole (3).

Meranie vzdialeností na mape ukončíte kliknutím na ikonu pre meranie .

2. Meranie výmer na mape

uvod

Podobne ako pri meraní vzdialeností na mape, pri deaktivovanom GPS kliknutím na modrú ikonu merania vpravo dole, aktivujte režim merania na mape (ikona zmení farbu na červenú). Pritlačením a podržaním na tejto ikone môžete meniť režim merania vzdialenosti resp. výmery/obvodu.

Pri aktivovanom režime merania výmer (1) nastavte kurzor na mape (2) na miesto odkiaľ chcete začať merať výmeru a kliknutím na ikonu (3) tu vytvorte lomový bod. Presúvajte kurzor na ďalšie miesta na mape a vytvárajte lomové body pre meranie výmery. Hodnotu odmeranej výmery a obvodu môžete vidieť dole na displeji (4).

Meranie výmer na mape ukončíte kliknutím na ikonu pre meranie .