Úvod

MAPUJ je jednoduchá a pritom veľmi výkonná aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ako sú smartfóny alebo tablety. Umožňuje rýchlo a jednoducho zameriavať pomocou GPS polohu a tvar bodových, líniových a plošných objektov a zároveň k nim ukladať rôzne ďalšie potrebné popisné informácie. Tieto vlastnosti robia MAPUJ ideálnym univerzálnym nástrojom pre mobilné mapovanie v akejkoľvek oblasti ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, GIS, životné prostredie, správa majetku, geodézia, stavebníctvo a pod.

MAPUJ robí zber dát alebo meranie v teréne rýchlejším a efektívnejším. Aplikáciu je tiež možné využiť pre rýchle výpočty výmer, alebo vzdialeností.

Keď zameriavate nejaký objekt, jednoducho vyberiete preddefinované popisné údaje (tzv. atribúty) zo zoznamu. Nie je potrebné zadávať tie isté údaje znova a znova. Dlhý zoznam takýchto atribútov môžete naimportovať z textového súboru a opakovane ich použiť pri viacerých projektoch. Ak je to potrebné, môžete k meranému objektu pridať jednu, alebo viac fotografii.

Ak pracujete v teréne a potrebujete zmapovať veľké množstvo objektov, MAPUJ je aplikácia určená práve pre vás. Stačí ju vyskúšať.

Je ťažké popísať v skratke všetky funkcie MAPUJ, ale táto stránka sa o to snaží, aby ste sa pomocou nej naučili využívať aplikáciu MAPUJ maximálnym účinným spôsobom. Nižšie nájdete popis základných pojmov a prostredia aplikácie MAPUJ s odkazmi na podrobnejší popis.

I. Mapová obrazovka

uvod
 1. Prístup do Menu
 2. Vyhľadávanie
 3. Stav GPS
 4. Nastavenia
 5. Typ a názov práve aktívnej vrstvy
 6. Používaný súradnicový systém
 7. Aktuálne súradnice polohy kurzora, alebo GPS polohy
 8. Aktivuje alebo deaktivuje určovanie polohy pomocou GPS
 9. Zmena mierky
 10. Aktuálna poloha GPS alebo kurzora (pri vypnutom GPS)
 11. Nástroj na meranie výmer a vzdialeností
 12. Pridaj/zameraj nový prvok

II. Aktívna vrstva

Pridávať alebo zameriavať nové objekty je možné len do vrstvy, ktorá je práve aktívna. Názov a typ aktívnej vrstvy je zobrazený vždy v hornej časti mapovej obrazovky (bod 5 na obrázku hore). V závislosti od typu objektu, ktorý chcete zaznamenať môže byť aktívna vrstva typu BOD, LÍNIA alebo PLOCHA. Typ aktívnej vrstvy je na mapovej obrazovke znázornený príslušnou ikonou.

uvod
Aktívna bodová vrstva
uvod
Aktívna líniová vrstva
uvod
Aktívna plošná vrstva

V závislosti od typu aktívnej vrstvy sa bude meniť aj ikona pre pridanie/zameranie nového prvku (bod 12 na obrázku hore).

uvod
Pridaj bod
uvod
Pridaj líniu
uvod
Pridaj plochu

Urobiť vrstvu aktívnou môžete urobiť viacerými spôsobmi:


III. Zoznamy atribútov

Viaceré projekty vyžadujú, aby ste pre každý zameriavaný objekt registrovali aj ďalšie popisné informácie – atribúty – ako je napr. číslo, výška, typ, stav, farba a pod. Množstvo takýchto atribútov môžete byť rovnakých pre viaceré objekty a zoznamy vopred pripravených atribútov majú za úlohu zrýchliť proces ich priraďovania k objektom namiesto opakovaného manuálneho zapisovania tých istých údajov. Stačí len vybrať atribút z pripraveného zoznamu a hotovo.

uvod
Výber zo zoznamu atribútov